Jesteśmy Fundacją, która ma na celu:

 • wspieranie społeczeństwa w zakresie edukacji i zwiększania świadomości ekonomicznej;
 • wspieranie działań ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb naukowych, kulturalnych, oświatowo- wychowawczych;
 • edukację dzieci i młodzieży w zakresie prawnych, ekonomicznych i społecznych reguł funkcjonowania społeczeństwa;
 • edukację grup społecznych i zawodowych, mająca na celu kształtowanie postaw akceptowanych przez społeczeństwo i przekazywanie wartości, umiejętności i wiedzy niezbędnej dla poprawienia jakości życia;
 • wspieranie działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości i uczciwego obrotu gospodarczego;
 • integrowanie środowisk biznesowych i zawodowych wokół projektów edukacyjnych oraz służących rozwiązywaniu problemów w działalności gospodarczej i zawodowej;
 • urzeczywistnianie postulatu osiągania satysfakcji w działalności gospodarczej i profesjonalnej;
 • promowanie dobrych praktyk prowadzenia działalności gospodarczej i zawodowej;
 • tworzenie i wdrażanie modeli efektywnej organizacji przedsiębiorstwa;
 • wspieranie osób przygotowujących się do prowadzenia działalności gospodarczej oraz innych grup zawodowych;
 • upowszechnianie i wdrażanie idei komunikacji bez przemocy, dialogu i współpracy jako podstawy budowania relacji międzyludzkich.

Józef Pasek

Prezes Zarządu